Generelle forretningsbetingelser

Disse generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser leveret af REVI-CERT ApS (i det følgende benævnt ’REVI-CERT’), og er gyldige medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med et specifikt engagement.

 1. REVI-CERT’s ydelser overfor kunder
  1. REVI-CERT er forpligtet til at:
 • Levere de aftalte ydelser
 • Stille kvalificerede medarbejdere til rådighed for engagementet
 • Levere de aftalte ydelser i overensstemmelse med relevant dansk lovgivning og anden offentlig regulering
 • Overholde revisionsstandarderne udstedt af FSR – danske revisorer og andre relevante standarder, anvisninger og forretningsetiske regler.
  1. Hvis det i løbet af forløbet med engagementet bliver nødvendigt at afklare eller præcisere indholdet, omfanget eller udførslen af det aftalte arbejde eller engagementet, inklusiv spørgsmål om, hvorvidt engagementet kan fuldføres som aftalt, så er REVI-CERT forpligtet til at give kunden besked hurtigst muligt og tage alle nødvendige skridt for at foretage den nødvendige afklaring uden yderligere vederlag.
 1. Kvalitetssikring
  1. Alle opgaver i REVI-CERT er underlagt intern kvalitetssikring i virksomheden, inklusiv procedurer for bemanding, klagerettigheder og efterfølgende kvalitetskontrol.
  2. REVI-CERT er underlagt revisornævnet for godkendte revisorers kapacitet/kompetence, og kunden kan føre klagemål ved dette nævn, hvis klagen er baseret på faktuelle forhold.
  3. REVI-CERT er underlagt kvalitetskontrol i kraft af revisorloven, ISQC 1 og REVI-CERT’s egne kvalitetssikringsregler.  Ved udførslen af kvalitetskontroller kan REVI-CERT udlevere fortrolig information som påkrævet. Modtagerne af denne information vil være underlagt fortrolighedspligt, og informationen vil udelukkende blive benyttet til kvalitetskontrolsformål.
 1. Kundens rolle
  1. Kunden og kundens medarbejdere er forpligtet til – i ethvert relevant henseende – at assistere REVI-CERT med at fuldføre engagementet, eksempelvis ved at:
 • Stille al aftalt dokumentation til rådighed, udlevere aftalt information og foretage aftalte beslutninger indenfor rimelig tid med hensyn til engagementets art
 • Allokere et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere til engagementet
 • I samarbejde med REVI-CERT, deltage aktivt i processen med at fuldføre engagementet
 • Sikre, at kundens andre konsulenter samarbejder med REVI-CERT i det nødvendige omfang
 • På REVI-CERT’s opfordring i rimelig omfang bidrager til, at REVI-CERT kan overholde relevant danske og internationale love og regler
 • Opfylde alle andre krav og udføre alle opgaver som aftales med REVI-CERT
  1. Kunden er ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af udleveret information og bærer dermed risikoen i forbindelse med de konsekvenser, som upræcis, ukorrekt eller ufuldstændig information kan have for REVI-CERT’s ydelser. REVI-CERT skal dog til enhver tid forholde sig fagligt kritisk til de udleverede oplysninger og søge uklare eller oplagt forkerte forhold afklaret, ved henvendelse til Kunden.
 1. Honorar og betaling
  1. REVI-CERT’s honorar for engagementet beregnes i overensstemmelse med aftalen mellem kunden og REVI-CERT og disse generelle forretningsbetingelser.
  2. Hvis der ikke er lavet aftale om honorar med kunden, så vil honoraret blive baseret på forbrugte timer og beregnet ud fra REVI-CERT’s til enhver tid gældende timepriser for de medarbejdere, der har udført arbejdet.

Nuværende timepris er 1.650 kr., med mindre andet er aftalt specifikt for denne opgave.

Vi forbeholder os retten til hvert år den 1. januar at regulere vores timepriser positivt, svarende til markedets udvikling.

  1. Hvis der er indgået en fastpris-aftale med kunden, så er REVI-CERT berettiget til – uagtet aftalen – at fakturere et yderligere honorar i det tilfælde, at engagementet senere udvides, eller i det tilfælde at omstændigheder udenfor REVI-CERT’s kontrol fører til et større timeforbrug end hvad der blev antaget, da fastpris-aftalen blev indgået. Honorar ud over den faste pris forudsætter indgåelse af en ændringsanmodning, accepteret af kunden.
  2. Udgifter og udlæg relateret til engagementet, rimelige udgifter forbundet med rejser, transport og ophold, forplejning, betales af kunden i tillæg til det aftalte honorar efter forudgående aftale.
  3. Honoraret, udgifter og udlæg beregnes og faktureres i danske kroner, medmindre anden valuta er aftalt. REVI-CERT er berettiget til månedsvist bagud at fakturere honoraret, udgifter og udlæg. Dog kan væsentlige udgifter og udlæg faktureres umiddelbart efter forekomst. I særlige tilfælde kan REVI-CERT forlange forudbetaling eller anden sikkerhed for betaling.
  4. Fakturaer skal betales netto 8 dage fra fakturadatoen. Ved for sen betaling lægges renter og rykkergebyr til fakturabeløbet fra forfaldsdatoen og indtil betalingen er foretaget, i henhold til gældende lovgivning.
  5. Der tages forbehold for trykfejl.
 1. Fortrolighed
  1. Parterne er gensidigt underlagt tavshedspligt i forhold til al viden, al dokumentation og al information omkring den anden part, og ligeså al information videregivet fra den anden part i forbindelse med engagementet.
  2. Alle medarbejdere i REVI-CERT er underlagt tavshedspligt og har underskrevet et bindende tilsagn i forhold til dette.
  3. Ingen part kan, under nogen omstændigheder, videregive den anden parts fortrolige information til tredjeparter, medmindre:
 • Den anden part indvilger i dette
 • Informationens art gør, at intentionen med den er videregivelse
 • Informationen videregives til andre konsulenter, som er underlagt tavshedspligt, og at videregivelsen er nødvendig for udførslen af engagementet, eller
 • Informationen videregives for at overholde et lovmæssigt krav.
  1. Uagtet tavshedspligten, så er REVI-CERT berettiget til i markedsføringsøjemed at nævne kundens navn og offentliggøre en kortfattet beskrivelse af fuldførte engagementer.
  2. Via interne regler og procedurer sikrer REVI-CERT overholdelse af gældende lovgivning i forhold til forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede virksomheder og restriktioner i forhold til handel med børsnoterede værdipapirer.
  3. REVI-CERT’s korrespondance foregår primært elektronisk. Det er REVI-CERT’s politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau med hensyn til enhver form for kommunikation og udveksling af information. Dog kan REVI-CERT ikke holdes ansvarlig for sikkerheds- og hemmeligholdelsesfejl, som måtte ske under elektronisk kommunikation. REVI-CERT benytter sig af en it-leverandør, som er i besiddelse af en ISAE 3402-erklæring ift. ISO 27002.
 1. Opsigelse
  1. Medmindre andet er aftalt, så er kunden berettiget til at opsige en aftale uden varsel. I det tilfælde er REVI-CERT berettiget til kompensation for forbrugte timer og pådragede udgifter ved tidspunktet for opsigelsen. Hvis der er blevet aftalt en fastpris, vil en andel af honoraret blive afgjort, svarende til niveauet for færdiggørelse på opsigelsestidspunktet.
  2. Som hovedregel gemmer REVI-CERT al skriftlig dokumentation i en periode på fem år efter fuldførelsen eller opsigelsen af et engagement. Originale udgaver af dokumenter skal returneres til kunden ikke senere end ved fuldførelsen eller opsigelsen af engagementet.
 1. Erstatningsansvar
  1. Parterne er underlagt de generelle bestemmelser i erstatningsansvarsloven, men er underlagt begrænsningerne for hæftelse nævnt nedenfor. Begrænsningen af REVI-CERT’s erstatningsansvar gælder også for REVI-CERT’s partnere og medarbejdere. Disse begrænsninger i hæftelse gælder ikke i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt.
  2. En part kan kun holdes ansvarlig for den anden parts direkte tab, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for følgende tab, tab af indtjening eller forretningsmuligheder, tabte besparelser eller enhver anden form for følgende skade og indirekte tab.
  3. Ingen part er ansvarlig overfor den anden part for manglende udførsel som skyldes omstændigheder udenfor den pågældende parts kontrol, inklusiv – men ikke begrænset til – krig, undtagelsestilstande, terror, strømsvigt, lockout, brand, sygdom, kommunikationsnedbrud, computervirus eller lignende omstændigheder.
  4. REVI-CERT har tegnet erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.
 2. Tvister
  1. Tvister mellem parterne skal fremlægges for danske domstole og afgøres i overensstemmelse med dansk lovgivning.
  2. Erstatningskrav overfor REVI-CERT skal fremlægges for Sø- og Handelsretten i København. Hvor dette ikke er muligt under retsplejeloven, skal disse erstatningskrav fremlægges for By- eller Landsretten.

Version 1.4

København, april 2019

Kontakt os